Regulamin

Perfect Body Fitness Września

 

1. DEFINICJE

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:

Członek Klubu (Klubowicz)– osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Klub na podstawie Umowy zawartej z Klubem w imieniu własnym lub na podstawie umowy zawartej z Klubem na jej rzecz osobie trzecią, lub po wykupieniu pakietów personalnych , uprawniających do korzystania z Klubu;

Formularz członkowski – formularz, na którym została ustalona tożsamość Klienta, wybór Usługi oraz forma płatności za Usługę;

Klient – osoba, która jednorazowo korzysta z usług Klubu, bez zawarcia Umowy;

Klub – Perfect Body fitness, prowadzony przez spółkę Perfect Body s.c. A. Nogala, J. Mławiński z siedzibą we Wrześni (62-300), przy ul. Legii Wrzesińskiej 23, Nip 789-174-95-12 / Reg. 301808077;

Regulamin – niniejszy dokument;

Regulamin Porządkowy Klubu – zasady regulujące zachowanie Klientów na terenie Klubu, z wyodrębnieniem stref w Klubie;

Uczestnik – Klient lub Członek Klubu;

Umowa – umowa zawarta pomiędzy klubem a Członkiem Klubu, na czas nieokreślony.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1 Klub jest jednostką promującą ruch i zdrowy, aktywny tryb życia.

2.2 Klub świadczy usługi sportowo-rekreacyjne, w szczególności w zakresie zajęć wzmacniających i choreograficznych, zajęć mentalnych, indoor cyclingu, zajęć na siłowni, treningu obwodowego, treningu funkcjonalnego, doradztwa w zakresie treningu i odnowy biologicznej oraz porad dietetycznych.

2.3 Klub zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty świadczonych usług (zmiana godzin zajęć, zmiana prowadzących, zmiana formy zajęć i ilości). Zmiana oferty nie stanowi niniejszego Regulaminu.

2.4 Klub świadczy usługi na podstawie Umowy na czas określony bądź nieokreślony, w zależności od rodzaju członkostwa określonego w Umowie/

 

  1. CZŁONKOWIE KLUBU

 

3.1 Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą zawarcia Umowy.. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania, a także podpisania formularza Członkowskiego i Regulaminu..

3.2 Regulamin wiąże również Członków Klubu, których członkostwo powstaje na mocy Umowy zawartej na ich rzecz przez osobę trzecią, jak również Klientów, tj. osoby korzystające z jednorazowego wejścia do Klubu.

3.3 Członkami Klubu i Klientami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, z zastrzeżeniem pkt 3.4.

3.4 Z usług Klubu korzystać mogą również osoby , które ukończyły 15 lat, po uprzednim przedstawieniu zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów. Zgoda może być wyrażona wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności.

3.5 Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowską. Przekazywanie karty osobom trzecim jest niedozwolone.

3.6 Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.

3.7 Na terenie Klubu obowiązuje zasada szacunku dla innych ćwiczących oraz dla zespołu pracującego w Klubie.

 

  1. USŁUGI

 

4.1 Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych usług wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i w Umowie oraz w Cenniku. Natomiast Klient korzysta z usług Klubu na zasadach wynikających z Regulaminu i Cennika.

4.2 Klient może korzystać z dodatkowo płatnych zajęć, niedostępnych standardowo w ramach korzystania z Klubu, wyłącznie po uregulowaniu opłaty – Uczestnicy mogą doknywać rezerwacji miejsca w dodatkowych zajęciach. Standardowe usługi Klubu obejmują korzystanie z siłowni, salki aerobowej (bieżnie, rowerki), szatnia.

4.3 W czasie korzystania z Usług Członkowie Klubu i Klienci zobowiązani są do używania obuwia zamiennego oraz odpowiedniego i czystego stroju sportowego. Wszelkie torby oraz elementy ubioru niesportowego należy pozostawić w szatni, w zamykanej szafce.

4.4 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Klubu i podanych do ich wiadomości równie ustnie przez personel Klubu. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do korzystania za środków dezynfekujących po zakończeniu treningu na konkretnej maszynie lub innym elemencie wyposażenia Klubu.

4.5 Uczestnicy korzystają z usług Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

4.6 Uczestnicy mający podejrzenie problemów zdrowotnych przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu powinny skonsultować się z właściwym lekarzem, który zdecyduje czy nie widzi on przeciwwskazań w korzystaniu z usług Klubu.

4.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Uczestnik zajęć zobowiązany jest każdorazowo poinformować Klub o sytuacji zdrowotnej wynikającej z indywidualnego stanu Zdrowia, która może wpłynąć na ewentualny uszczerbek na zdrowiu w związku z korzystaniem z usług.

4.8 Zabronione jest korzystanie z usług Klubu, w tym z sauny, przez Uczestników będących pod wpływem alkoholu, środków zaburzających (odurzających, psychotropowych, leków mogących powodować zaburzenia równowagi i zagrożenie zdrowia dla Uczestnika jak i innych Uczestników), środków mających wpływ na krążenie krwi, i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta – blokerów lub środków uspokajających. Uczestnicy cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.

4.9 Na terenie klubu panuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Klub zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z usług Klubu wobec osób, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4.10 Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z ręczników. W przypadku posiadania płynów do picia powinny być one odpowiednio zabezpieczone. Na terenie Klubu za wyjątkiem recepcji obowiązuje zakaz spożywania pokarmów.

4.11 Klub będzie uprawniony do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Uczestnika i wyproszenia go z terenu Kubu w przypadku gdy Uczestnik zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób narusza postanowienia porządkowe wynikające z umowy, Regulaminu, nie stosuje się do poleceń kierownictwa Klubu lub personelu Klubu odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu i porządek, nie stosuje się do zasad współżycia społecznego na terenie Klubu, w tym wobec innych Uczestników.

 

5. PŁATNOŚCI

 

5.1. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje usług wynika z Umowy i/lub Cennika.

5.2. Klub uprawniony jest do wystosowania odpowiedniego wezwania do zapłaty w przypadku zaległości w płatnościach.

5.3. Opłaty mogą być regulowane gotówką, lub przy pomocy przelewu lub za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty.

 

6. ZOBOWIĄZANIA KLUBU

 

6.1. Klub ma prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu, o czym poinformuje Klientów i Członków Klubu. Zmiana godzin działania Klubu nie stanowi zmiany w Regulaminie.

6.2. Klub ma prawo do zmiany osoby instruktora prowadzącego zajęcia. Jeśli ilość uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 4, Klub ma prawo odwołać Zajęcia. Na terenie klubu obowiązuje zakaz ćwiczenia z trenerem lub instruktorem nie będących członkiem zespołu kadry trenerskiej Klubu..

6.3. W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub zastrzega sobie możliwość nieotwierania klubu.

6.4. Członkowie przyjmują do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa Klub może podlegać monitoringowi.

6.5. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych(reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.

6.6. Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

6.7. Uczestnik ma prawo przepisać umowę roczną ,w czasie jej trwania na inną osobę, jednak minimalny okres to 1 miesiąc.

6.8. Uczestnik posiadający umowę roczną płatną w ratach ma prawo w razie choroby, wyjazdu oraz innych przyczyn niezależnych zawiesić członkostwo w klubie jednorazowo na okres 1 miesiąca, umowa zostanie wydłużona o okres zawieszenia, płatność rat pozostaje bez zmian – okres wydłużenia będzie darmowy,

6.9. Szafki w klubie udostępniane są na czas pobytu Członków klubu podczas godzin otwarcia klubu. Wartościowe rzeczy pozostawione w szafce, oraz w szatni klubowej są wyłącznie na własne ryzyko Członka Klubu.Do ich zamknięcia będzie potrzebna kłódka (wymiary kłódki to średnica zapięcia od 4.5 do 6.5 mm).

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1 Regulamin stanowi integralną część Umowy.

7.2 Regulamin dostępny jest w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej www.perfectbodyfitness.pl

7.3 Klub zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

7.4 Przed podpisaniem umowy klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. Zawarcie umowy równoznaczne jest z oświadczeniem o jego znajomości

7.5 Wszelkie spory dotyczące Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne, na zasadach powszechnie obowiązującego prawa.

7.6 Klubowicz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Klub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.), w szczególności w celu wykonywania niniejszej umowy oraz dla celów marketingowych, promocyjnych lub ofertowych Klubu. Klubowicz oświadcza, iż został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach dotyczących zmiany, uzupełnienia bądź wykreślenia danych osobowych ze zbioru danych osobowych prowadzonego przez Klub, a w szczególności że przysługuje mu w każdym czasie prawo wglądu w jego dane osobowe i możliwość dokonywania ich zmiany lub uzupełnienia.